1. REGULAMIN DO KONKURSU – „PRZETESTUJ LISTERINE”

1.1.    Organizatorem testu konsumenckiego "Przetestuj Listerine" zwanego dalej Konkursem lub Testem, jest: G+J Gruner + Jahr Polska Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032714 NIP: 897-14-11-483, zwana dalej „G+J” lub „Organizatorem”.
1.2.    Test będzie organizowany przez G+J na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz publikowany przez G+J na stronie internetowej www.kobieta.pl należącej do G+J. Test będzie trwał od 26.09.2012 – 31.10.2012.
1.3.    Test odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W TEŚCIE

2.1.    W Teście mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu.
2.2.    Uczestnikami Testu nie mogą być:
2.2.1.    Pracownicy lub członkowie Zarządu G+J oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
2.2.2.    Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Testu, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców.
2.3.    Jedna osoba (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) może wziąć udział w Teście tylko jeden raz i otrzymać tylko jeden zestaw produktów do testowania w Konkursie.
2.4.    Warunkiem niezbędnym wzięcia udziału w Teście jest spełnienie wszystkich warunków wskazanych w pkt 3.1 Regulaminu oraz posiadanie dostępu do Internetu.
2.5.    Udział w Teście jest jednoznaczny ze zgodą na bezpłatne wykorzystanie opinii (z prawem do sublicencji) o produkcie zawartych w Ankiecie lub Recenzji (jak zdefiniowano w dalszej części Regulaminu) w ramach publikowanych w mediach publicznych (w szczególności w prasie, TV, radiu, Internecie) informacji prasowych i reklamowych o testowanym produkcie.
2.6.    Udział w Teście jest nieodpłatny.
2.7.    Organizator Testu nie bierze odpowiedzialności za jakość oraz skutki stosowania testowanych produktów. Każdy uczestnik Testu jest zobowiązany we własnym zakresie przeprowadzić konsultację medyczną i/lub kosmetologiczną odnośnie ewentualnych indywidualnych przeciwwskazań stosowania w/w produktów oraz stosować testowane produkty zgodnie z zaleceniem ich producenta.

3.  PRZYSTĄPIENIE DO TESTU

3.1.    Każda z osób (poza wymienionymi z pkt.2.2 powyżej) może wziąć udział w Teście poprzez zarejestrowanie się w terminie 26.09.2012 – 7.10.2012 r. na stronie http://listerine.kobieta.pl/
Rejestracja polega na:
- wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza zgłoszeniowego;
- odpowiedzi na pytanie otwarte "Stwórz hasło wspierające higienę jamy ustnej.";
- wypełnieniu formularza danych osobowych;
- zaakceptowaniu Regulaminu Testu,
Łącznie zwanych dalej „Ankietą”.
3.2     Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie Ankiety, a w przypadku, o którym mowa w pkt 5.5 Regulaminu także Recenzji, oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do odpowiedzi na pytanie konkursowe (pytanie otwarte) w Ankiecie oraz do opinii, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich, zawartych w Recenzji. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, Uczestnik podlega dyskwalifikacji z Testu i zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

4.  ZASADY TESTU

4.1. Regulamin oraz ogłoszenie o Teście są jedynymi dokumentami określającymi zasady Testu, chyba, że wprost z Regulaminu lub ogłoszenia wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Testu.

5.  ZASADY UCZESTNICTWA

5.1. Aby wziąć udział w Teście należy spełnić wymogi wskazane w pkt 3.2 Regulaminu.
5.2. Spośród wszystkich Uczestników, którzy dokonali rejestracji w sposób i w terminie zgodnym z Regulaminem, Komisja wybierze 50 Laureatów Testu, którzy najciekawiej odpowiedzieli na pytanie otwarte "Stwórz hasło wspierające higienę jamy ustnej." zawarte w Ankiecie, biorąc pod uwagę oryginalność, poziom stylistyczny i ciekawość nadesłanych odpowiedzi. Laureaci otrzymają od Organizatora produkt do testowania: płyn do płukania jamy ustnej LISTERINE ZERO. W dniu 09.10.2012 50 Laureatów wybranych przez Komisję otrzyma na adres mailowy wskazany w Ankiecie wiadomość z informacją o wygranej.
  5.3. Produkty zostaną wysłane do Laureatów kurierem na adres podany w Ankiecie do 22.10.2012.
5.4. Okres testowania Produktów trwa od 22.10.2012 – 31.10.2012.
5.5.  Laureat otrzyma także na adres mailowy podany w Ankiecie dostęp do formularza online na temat testowanych Produktów, który będzie musiał wypełnić do dnia 31.10.2012 („Recenzja”). Laureaci nabywają prawo do Produktów, pod warunkiem przesłania w ww. terminie Recenzji na temat Produktu. Recenzja zostanie przesłana za pośrednictwem formularza online.
5.6.  Laureaci Testu, którzy wypełnią Recenzję otrzymają dodatkowo upominek w postaci zestawu 4 płynów do płukania ust: LISTERINE ZERO, LISTERINE COOLMINT, LISTERINE SMART RINSE MIĘTOWY, LISTERINE SMART RINSE OWOCOW. Produkty zostaną wysyłane do Laureatów pocztą lub kurierem w terminie do 05.12.2012.
5.7. Recenzje przesłane przez uczestników Testu nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób. Osoby przesyłające Recenzje będą dysponować prawami do wypowiedzi. Uczestnicy Testu, którzy przyślą Recenzje ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich zgłoszone wobec Organizatora w związku z tymi Recenzjami. Uczestnicy Testu, udzielają nieodpłatnie Organizatorowi (wraz z prawem do sublicencji) w celach związanych z Testem oraz promocyjnych, licencji nieograniczonej w czasie i terytorialnie, na następujących polach eksploatacji:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Recenzji (utworu) - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - rozpowszechniane publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Organizatorowi (oraz sublicencjonobiorcy) przysługuje prawo do modyfikacji Recenzji, w szczególności do ich adaptacji i przeróbek, w tym prawo do wykorzystania Recenzji we fragmentach. Organizator (oraz sublicencjonobiorca) ma prawo rozpowszechniać Recenzję bez podania informacji o autorze Recenzji.
5.8.    G+J nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania rejestracji Ankiety z przyczyn niezależnych od G+J np. spowodowanej przez brak dostępu do Internetu, brak rejestracji w serwisie kobieta.pl itp.

6.    KOMISJA

6.1.    Do kontroli prawidłowości Testu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele G+J.
6.2.    Komisja będzie nadzorować wykonanie przez G+J wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

7.    REKLAMACJE

7.1.    Reklamacje związane z przebiegiem Testu będą przyjmowane przez G+J w okresie trwania Testu oraz w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia, w formie pisemnej na adres mailowy konkurs@kobieta.pl z dopiskiem "Reklamacja – Testuj z nami nowy Listerine".
7.2.    Dodatkowo wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę jak również dokładny opis i powód reklamacji.
7.3.    Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele G+J oraz przedstawiciele producenta Produktów.
7.4.    W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
7.5.    Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
7.6.    Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.    Regulamin niniejszego Testu jest dostępny na stronie http://listerine.kobieta.pl/ oraz w siedzibie G+J.
8.2.    Na życzenie uczestnika Testu G+J  prześle kopię Regulaminu Testu.
8.3.    G+J informuje, iż dane osobowe uczestników Testu tj. imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez Organizatora Testu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Testu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Uczestnikowi Testu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Teście nagród. Dane osobowe uczestników Testu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. G+J informuje, iż dane osobowe laureatów Testu mogą zostać opublikowane na stronach internetowych G+J lub/oraz w miejscu publikacji danego Testu (przy okazji podawania jego rozstrzygnięcia (wyników).
8.4.    Biorąc udział w Teście uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
8.5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.